I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZEBRANIA ORAZ DATA, GODZINA I
MIEJSCE ZEBRANIA
Zarząd Stowarzyszenia Bielawianka Bielawa zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Bielawianka Bielawa które odbędzie się 25.06 czerwca o g.19 w siedzibie klubu przy ul. Sportowej 10.
II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD:
Szczegółowy porządek obrad Walnego Zebrania obejmuje:
1. Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania
uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta i Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2023 rok.
6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu i
Stowarzyszenia wraz z przedłożeniem wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) Przyjęcia sprawozdania Zarządu.
b) Przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
c) Udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia.
9. Wybory Zarządu Stowarzyszenia.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.

Recommended Posts