PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW SKP BIELAWIANKA 11.09.2021 r. Godz 11:00

 1. Otwarcie obrad
 2. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania
 3. Wybór przewodniczącego zebrania
 4. Wybór protokolanta zebrania
 5. Przyjęcie porządku zebrania
 6. Przedstawienie sprawozdania Prezesa Zarządu z działalności w 2020 r.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2020 r.
 8. Przedstawienie oceny Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2020
 9. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami
 10. Podjęcie uchwały o głosowaniu jawnym we wszystkich sprawach Walnego Zebrania
 11. Podjęcie uchwały sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 12. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia sprawozdania  z prac Zarządu oraz sprawozdania  finansowego Stowarzyszenia  za rok 2020
 13. Podjęcie uchwały o  udzieleniu absolutorium dla członków Zarządu
 14. Podjęcie uchwały o udzielenie absolutorium dla członków Komisji Rewizyjnej
 15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysków
 16. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej
 17. Sprawy różne
 18. Zakończenie zebrania

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Klub Piłkarski „Bielawianka”
Patryk Hałaczkiewicz

Recommended Posts